Claude Levi-Strauss – 李維史陀

Claude Lévi-Strauss was a French anthropologist and ethnologist. He died on October 30, 2009, a few weeks before his 101st birthday. I would like to see if I can read his "Triste tropiques" now that I am older.

法國人類學者李維史陀今年於距101 歲生日前幾週的10月30日過世.
fa3guo2ren2 lei4 xue2zhe3 li3 wei2shi3 tuo2 jin1nian2 yu2 ju4 101 sui4 sheng1ri4 qian2 ji1 zhou1 de 10yue4 30ri4 guo4 shi4 .

想看看現在上年紀的我能否讀他的名著 "憂鬱的熱帶"。
xiang3 kan4kan xian4zai4 shang4 nian2ji4 de wo3 neng2 fou3 du2 ta1 de ming2zhu4 "you1yu4 de re4dai4 "。

Leave a Reply